راهب بزرگ

رویای در مورد راهب بزرگ نماد شما و یا شخص دیگری است که قدرت دیکته چگونه باید قربانی ساخته شده است. اگر شما راهب بزرگ می تواند احساس خود را منعکس می کند که دیگران به اندازه کافی قربانی نیست. منفی, راهب بزرگ می تواند احساسات مجبور به انجام کارهایی که دوست ندارم منعکس. شما ممکن است احساس محدود و یا محدود.