آمریکایی

هنگامی که شما یک رویای آمریکایی آفریقایی آن را نشانه ای از جایی که شما از آمد و ترک خود را. این نشانه ای است که شما نیاز به انجام تحقیقات در درون خود و فکر می کنم در مورد طرف معنوی خود را، که شما هنوز پیدا نکرده است. این رویا می خواهد به شما نشان می دهد، شما اصلی تر و احساسی تر از شما فکر می کردم. اگر شما رویا را دنبال, شما خواهید فهمید که چه نوع مهارت, هدیه و کاریزما شما.