Chapim

رویا، که در آن شما پرنده را دیدید، نشان دهنده موقعیت های غیر منتظره و یا افرادی که شما باید به صورت. رویا نشان می دهد که شما آماده برای ناشناخته.