چهره ها

هنگامی که شما رویای بودن به این معنی است که کسی را وارد ترکیب که در آن شما از دست داده خواهد شد و سعی خواهد کرد برای پیدا کردن راه حل درست برای حل و فصل این تعهد. مطمئن شوید که شما عشق جدید در زندگی دریافت کنید,… چگونه آن را ناموفق خواهد رفت.