بوی

رویای در مورد بوی چیزی منعکس کننده احساسات و یا غرایز روده خود را در مورد چیزی. بوی بد منعکس کننده نارضایی برای وضعیت, احساسات بد در مورد چیزی, و یا غرایز روده که چیزی اشتباه. یک چیز نمی تواند احساس درست است. بوی خوب نشان دهنده احساسات مثبت در مورد یک وضعیت یا فرد است. غریزه شما احساس می کنم چیزی خوب است. در نظر گرفتن شی شما در حال بوی نماد اضافی.