غرق شدن

رویای شما در حال غرق شدن به نشان می دهد وضعیت عاطفی از شما زمانی که شما احساس می کنید که شما در حال کشیدن پایین. شاید وضعیتی وجود داشته باشد که شما احساس ناتوان بودن می کنید، بنابراین سقوط می کنید. احتمالا برخی از رویداد مهم و یا بخشی از زندگی خود را در حال آمدن به پایان است. برای تفسیر بیشتر در مورد رویای خود را, لطفا همچنین بررسی معنای غرق شدن.