شلاق

رویا با شلاق نماد ورزش کنترل و یا قدرت است. نشون دادن يکي يا چيزي مثل ~کي رئيسه~ نگه داشتن کسی که در خط یا چیزی. اطمینان از نظم و انضباط و اطاعت. هنگامی که توسط شلاق ضربه می تواند احساسات خود را در مورد کنترل منعکس, یک وضعیت توهین آمیز و یا در حال مجازات.