غرق شدن

رویا در مورد غرق شدن نماد احساس از دست دادن آهسته, ناامیدی و یا از دست دادن زمین. شما احساس غرق و یا قادر به جلوگیری از یک وضعیت منفی. ترس از شکست يکي يا چيزي داره تو رو مي بره پايين شما ممکن است تجربه اعتماد به نفس و اعتماد به نفس پایین. متناوبا, رویا ممکن است یک مرحله از زندگی خود را که در حال آمدن به پایان منعکس.