مامور

رویا در مورد یک عامل نماد یک جنبه است که همه چیز را به نام دیگر انجام می دهد. شما یا شخص دیگری که تمام کار را برای شخص دیگری انجام می دهد، بنابراین آنها لازم نیست. بازیگری یا صحبت کردن با شخص دیگری. منفی، یک عامل ممکن است فرار را منعکس کند. همچنین می تواند نشانه ای باشد که شما نیز مایل به اجازه دیگران به شما خدمت می کنند و یا تصمیم گیری برای شما. رویای عامل بودن نماد تلاش شما برای صحبت کردن با دیگران و یا اجرای کسب و کار شخص دیگری است. منفی, آن را می تواند نشانه ای است که شما نیز در حال کنترل بیش از زندگی شخص دیگری.