آندرتیکر

اگر شما عامل مرگ و میر در رویای خود را ببینید, سپس آن را نشان می دهد که شما را کنترل زندگی خود را, در غیر این صورت شما را از کنترل خارج.