دانشمند

اگر شما رویای چنین رویاهای دانشمند نشان می دهد تمایل خود را به یادگیری چیزی جدید است. رویا همچنین می تواند نشانه ای از رشد حرفه ای جدید شما در حال ساخت.