A (حرف A)

رویای حرف A، نشان دهنده برتری، مزیت، تسلط است. رویای نامه نشان می دهد که شما برتری نسبت به دیگران ایجاد کرده اند. متناوبا, این رویا نیز ممکن است نشان می دهد که شما به دنبال تعالی بیش از دیگران. نامه A ما همیشه طرفدار موفقیت قریب به اتفاق است. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که شما نتایج بزرگ در زندگی خود را با هر پروژه شما شروع کرده اند و یا مایل به شروع به دست آوردن وجود دارد. هر رویا در مورد کارت نیز می تواند فرد را نشان می دهد. نامه ها در رویاها می تواند با نام و یا اولیه از کسی باشد. تو هم بايد اين رو بگي