مامور مخفی

رویا در مورد یک عامل مخفی نماد خفا، نفوذ و یا تظاهر نادرست است. انجام همه چیز به طور مخفیانه کار و یا چیزی شکست بدون اینکه متوجه شود. تظاهر به یا نگه داشتن ظاهر نادرست به منظور جلوگیری از چیزی. متناوبا, یک عامل مخفی ممکن است منعکس کننده ادعا و یا تقلب در حال انجام برای کمک به شخص دیگری.