کمربند

برای دیدن یک کمربند، هنگامی که شما در حال رویا، می ایستد به عنوان نمادی از محدودیت در انرژی زندگی است. کمربند نیز نشانه ای از مشکلات اخلاقی است. شما می توانید احساس درگیری بین افکار و احساسات خود را. آنها تقسیم آنچه شما فکر می کنید استدلال فکری شما است، و آنچه شما احساس می کنید ماهیت غریزی شماست، این دو جنبه از خودتان. از سوی دیگر ، ممکن است توضیح دیگری وجود دارد ، کمربند نماد مجازات و مجازات ، به دلیل نظم و انضباط کمی است.