کمربند برابری

دیدن از یا پوشیدن کمربندعفی در رویا نماد نگرش بیش از حد حفاظتی است. انتظار برای زمان مناسب و یا شرایط کامل قبل از پیگیری اهداف. رویا همچنین ممکن است نشان می دهد که تفکر خود را منسوخ شده است. متناوبا, رویا ممکن است نگرش محافظه کارانه و یا پرهیز جنسی منعکس.