کمربند ایمنی

رویا با کمربند ایمنی نماد احتیاط شما در حال گرفتن با تصمیم گیری های خود را. یک نیاز امن در صورتی که شما اشتباه می کنند. چیزی که شما انجام می دهند و یا به خودتان می گویند ~در مورد~ به عنوان شما را در چالش های جدید و یا کشف چیزهای جدید.