قانون

رویای که شما در حال بازیگری نماد قرار دادن در نما و یا تظاهر به کسی که شما نیست. نما، وضعیت و یا خودتان نیست. يک شخصيت تقلبي بشيم و نه می تواند آن را منعکس کننده تعاملات فریبکارانه با دیگران.