سیرک

خواب است که شما با داشتن یک زمان فوق العاده در سیرک، تا به معنای رضایت و قناعت خود را با محیط فعلی خود را. اما رویای اینکه شما در سیرک تنها هستید، نشان می دهد که شما به نوعی اشتباه درک می کنید. شما در حال دادن برداشت اشتباه به دیگران. هنگامی که شما در خواب است که هیچ هرج و مرج در سیرک وجود دارد، می توان آن را به عنوان نشانه ای که زندگی خود را خارج از کنترل توضیح داده شده است.