عذاب

رویای در مورد بودن در عذاب نماد یک مشکل آزار دهنده و یا ناراحتی مداوم با مناطق خاصی از زندگی خود را.