عذاب

هنگامی که شما رویای بودن در عذاب آن را نشان می دهد که نوعی از کار است که هنوز حل نشده است وجود دارد, و به همین دلیل است که شما باید در مورد این مشکلات در نظر بگیرند و پیدا کردن راه حل برای حل آنها. اطمینان حاصل کنید که شما با این مشکلات مقابله زیرا در نتیجه، شما را به خواب در مورد عذاب نگه دارید.