Agoraphobia

رویای در مورد agoraphobia نماد اضطراب در مورد انتخاب محدود و یا تصمیم گیری نهایی. شما ممکن است احساس به دام افتاده و یا ~قفل شده~ در چیزی. شما ممکن است بخواهید به دست دادن راه فعلی خود را از زندگی، و یا دوست ندارم که شما ~نیاز به~ انجام کاری.