Agoraphobia

هنگامی که شما در خواب داشتن agoraphobia آن را نشان می دهد نگرانی های خود را از دیده می شود. این رویا نشانه ای از هراس شما است.