پرخاشگری

رویای نمایشگاه پرخاشگری نماد رویارویی با مشکلات است. شما همچنین ممکن است خصومت عمیقا ریشه با یک فرد و یا وضعیت داشته باشد.