کاکس

اگر شما در حال خواب در هر زمینه ای در مورد، و یا شما در حال دیدن نارگیل، اعلام کنید که شما یک هدیه غیر منتظره از پول دریافت خواهید کرد.