بارکد

رویای در مورد بارکد نماد اتوماسیون، ساده سازی و سهولت است. آگاهی از همه اطلاعات در مورد یک فرد یا وضعیت. منفی, بارکد می تواند بدون انسداد کامل منعکس, دستکاری, و یا تابع. شما یا کسی که به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد، اندازه گیری می شود، یا دستکاری می شود. متناوبا, رویای بارکد نماد رابطه غیر شخصی در زندگی بیداری خود را. احساس بیگانگی یا اینکه مردم از شما خوششون نمیاد