پرخاشگری

هنگامی که شما رویا، ابراز پرخاشگری نشان می دهد نیازهای جنسی سرکوب شده خود را. این رویا همچنین می تواند نشانه ای از شما مبارزه با خودتان در حالی که تلاش برای ایجاد یک زندگی جدید است. این نشان می دهد، که شما نباید ترس به حرکت و ایجاد تغییرات. این به معنای غریزه درونی خود را به سبک زندگی قدیمی استفاده می شود، اما نه لزوما خوب است.