ابی

هنگامی که شما رویای ابی به این معنی است که شما از نظر معنوی به عنوان شما نگران نیست, به این معنی است که شما آزاد و در صلح با خودتان. این رویا همچنین به این معنی است که کسی در زندگی شما مایل به کمک و حمایت وجود دارد, بنابراین به این معنی است که شما می توانید هر تصمیم گیری در زندگی خود را, دانستن که کسی به شما کمک خواهد کرد در هر شرایطی, شما امن خواهد بود در حالی که شما در حال گرفتن این خطر. اگر شما رویای خرابه ابی, به این معنی است که تمام انتظارات خود را شکست خواهد خورد و شما به هدف شما انتظار رسیدن نیست.