کشاورز

رویای در مورد یک کشاورز نماد جنبه ای از خود است که در حال کار سخت برای انجام کاری در تمام زمان. توسعه، پرورش، رشد و یا کشت چیزی در تمام زمان. طرز فکر است که به طور مداوم در حال کار برای حفظ تولید و یا انجام کار دیگری است. آماده سازی شما در حال ساخت بر اساس آرزوهای خود را برای آینده. در نظر بگیرید چه کشاورز در حال رشد برای نمادگرایی حتی بیشتر. رویای در مورد کشاورزان مکزیکی نماد طرز فکر است که کار چیزی است که هرگز کار می کند. هدر رفتن وقت خود را در حال توسعه چیزی و یا کار به سمت چیزی است که هرگز در مورد شما ثابت شده است.