آب بطری

رویای آب بطری نماد تجدید کامل و یا پر کردن. موقعیتی که حس کمال یا بی عیبی را به خود می دهد. چیزی که باعث می شود شما احساس می کنید هیچ چیز اشتباه است در همه. چیزی در زندگی شما است که همه چیز و یا همه چیز را به کار کامل تعمیر. شما ممکن است متوجه شوید که یک مشکل شما تا به حال در حال حاضر به طور کامل از بین رفته است. وضعیتی که یک طرز فکر مثبت پایدار تجدید شده را به خود می دهد. مثال: مردی رویای نگه داشتن آب بطری را داشت. در زندگی، او با داشتن یک مشکل واقعی ملاقات با زنان و یکی از دوستان به او گفت که او کسی را می شناسد که برای او مناسب خواهد بود. آب بطری نشان دهنده فرصت است که احساس کاملا حل مشکل خود را.