آب گرم

رویای آب گرم نماد تشدید یا بدتر شدن مشکلات است. احساسات منفی تشویق می شوند. همچنین می تواند نمایندگی از حس مشتاق تر از عدم قطعیت و یا ترس. نشانه ای که یک مشکل نادیده گرفته شده است و یا اجازه داده شده است برای افزایش شدت. رویای آب گرم ریخته بیش از شما نماد احساسات منفی از دیگران شما اثر و یا احساسات در مورد مشکلات تشدید شده است. احساس می کنم که چیزی در زندگی شما تبدیل شده است بدتر تبلیغ ~ریخته~ بر روی شما.