سفید کننده

رویای سفید کننده نماد زمان شفا قدرتمند و تمیز کردن مشکلات شخصی است. شما ممکن است در تلاش برای رفع صدمه های گذشته و یا حل احساسات غیر موثر. نشانه ای که شما در حال رفتن را از طریق تغییرات بزرگ، رشد شخصی، و یا گرفتن بسیاری از بررسی افکار و احساسات خود رویاپرداز است. منفی, سفید کننده می تواند موقعیت هایی که شما احساس تحمیل و یا فشار شما را به تغییر عادات بد خود را نشان می دهد. کنترل خود، احترام به دیگران، و یا عادات بد است که شما احساس می کنید شما باید برای تغییر.