لامپ

رویای لامپ نماد راه هایی است که در آن شما در حال نگه داشتن آگاه، اطمینان و یا ارائه درک روشن است. چگونه منبع خود را از بینایی، الهام و یا تضمین احساس. رویای لامپ شکسته نماد احساسات است که منابع خود را از اطلاعات، درک و یا تضمین به نحوی به خطر افتاده است. دیگر قادر به احساس راحتی است که هیچ چیز مهم است. لامپ سایه زشت می تواند نشان دهنده منابع ناخوشایند و یا غیر جذاب از اطلاعات و یا کمک. گرفتن کمک از افرادی که دوست دارید و یا احساس می کنید که شما یک ویژگی پست تر. یک سناریوی ناراحت کننده برای عملکرد. لامپ های جذاب می تواند احساسات دلپذیر در مورد منابع خود را از اطلاعات و یا کمک نشان می دهد. احساس راحتی فکر کردن هیچ چیز مهم است. خانواده، دوستان و یا موقعیت های که احساس خوبی برای دریافت کمک از. داشتن یک ویژگی برتر و یا تنظیم راحت به عملکرد در.