سفید کننده

برای رویای که شما با استفاده از سفید کننده, آن را اعلام می کند خود را در مورد نیاز به پاک کردن دانه روح خود را. برخی از حوادث و یا موقعیت ها در زندگی او وجود دارد که تاثیر منفی باقی مانده است. به نظر می رسد شما در حال تلاش برای خلاص شدن از شر هر چیزی که قدیمی و تند و زننده است. گاهی اوقات ذهن سابلیمینال ما به ما در مورد اثر نامساعد چیزی که همچنان به عمل هشدار می دهد. در این مرحله از زندگی شما در حال حاضر آماده به حرکت به جلو به عنوان یک فرد پاک تر و تازه تر.