سفید کننده

برای دیدن و یا استفاده از سفید کننده، هنگامی که شما در حال رویاپردازی، می ایستد به عنوان نماد رنسانس. این نیز نشانه ای از شفا و نظافت است. شما آماده برای فراموش کردن گذشته صدمه دیده است, برای حل و فصل هر گونه احساسات غیر موثر و تعمیر سلامت معنوی و عاطفی خود را.