آب دریا

اگر شما رویای آبزیان، آن را به معنی انرژی، طراوت و انتظارات است. این رویا نشانه ای است که شاد بودن، سالم بودن و پر از شانس است. این رویا همچنین می تواند ارتباط با آب را نشان می دهد.