چتر دریایی

خواب و دیدن چتر دریایی, هنگامی که شما در حال رویا, نشانه کنجکاو از رویای خود را. این نشانه نشان دهنده خاطرات دردناکی است که از ناخودآگاه شما در حال ظهور هستند. ممکن است خصومت یا پرخاشگری پنهان در برخی از جنبه های رابطه یا وضعیت آنها وجود دارد. متناوبا, آن را ممکن است احساس بی کفایتی و عدم اعتماد به نفس نشان می دهد. شاید برخی از وضعیت وجود دارد که در آن شما قادر به اظهار خودتان نیست.