حساب ها

رویای در مورد لوایح شما باید به پرداخت نماد تعهدات، مسئولیت ها، و یا وعده های شما باید نگه دارید. چیزهایی که شما ممکن است غفلت کرده اند، و یا دوست ندارم به انجام. همچنین می تواند نمایندگی از نیاز به بازگشت یک نفع و یا عواقب برای اعمال آن است.