تیز کردن

اگر شما رویای تیزی شی ، سپس به این معنی است که چیزی است که شما از ترس و یا شخصیت بسیار سخت گیرانه وجود دارد. شاید شما باید حساس تر و افراط به افراد دیگر از نظرات. مطمئن شوید که شما در مورد دیگران فکر می کنم به عنوان شما در مورد خودتان فکر می کنم.