عقاب، عقاب

رویایی که شما در حال دیدن یک عقاب نمادی از شجاعت، غرور، سرسبکی، آزادی، برتری، شجاعت، و توانایی فکری قدرتمند است. عقاب نیز نشان می دهد خود تجدید. شما به شدت و شجاعانه مبارزه برای تحقق بزرگترین خواسته های خود و جاه طلبی های بالاتر. رویای که شما در حال دیدن عقاب زنجیر, نشان دهنده یک وضعیت ناامید که در آن شما احساس محدود و محدود. شما قادر به بیان خودتان و کسی که شما واقعا می خواهید باشد. این که آیا شما در هر زمینه ای در مورد رویا ، و یا شما در حال دیدن لانه ای از عقاب های جوان ، آن را به معنای پیشرفت خود را به بالای مقیاس اجتماعی است. اگر شما خواب و خواب بود که در رویا که شما یک عقاب را کشت، آن را به معنای ظلم خود را. شما اجازه دهید هیچ چیز در راه خود را از جاه طلبی و دستیابی به اهداف خود را ایستاده, حتی اگر آن را به معنای صدمه زدن به کسانی که در اطراف شما. اگر کسی عقابی را بکشد، نشان می دهد که شهرت، ثروت و قدرت شما بی رحمانه از شما گرفته خواهد شد. اگر خواب و خواب بودید که در رویا گوشت عقاب را می خورید، نشان می دهد که شخصیت قوی و قدرتمند آن به ثروت و نفوذ زیادی منجر خواهد شد.