مخمعه

رویای در مورد یک اختراع نماد فداکاری کل به فداکاری از خواسته ها، خواسته ها و یا اهداف آن است. شما ممکن است تبادل لذت بردن و یا آرزوهای خود را برای احساس امنیت. شما ممکن است احساس محدود از بیان کامل خود را. همچنین می تواند نمایندگی از یک وضعیت زندگی که در آن شما به طور داوطلبانه منزوی از نظرات دیگران و یا یک وضعیت است که شما درک می شود حداقل از شر. متناوبا, رویا ممکن است احساسات خود را در مورد یک وضعیت منعکس, آخرین شانس خود را, و یا فقط فرصت.