سوزن

برای استفاده از سوزن نماد بیانی از رویا است. این یک عمان مهم است, که باید به عنوان نشانه ای که شما نیاز به رفع برخی از رابطه و یا وضعیت است که خارج از کنترل و یا گرفته شده به افراطی توضیح داده شده است. سوزن نیز نمادی از برخی از درد عاطفی و یا جسمی است. خواب است که کسی با استفاده از سوزن نشان می دهد که شما نیاز به ترکیب و متحد کردن جنبه های مختلف از آگاهی خود را. به دنبال سوزن نماد مبهم از رویاها است. رویای این می تواند نماد نگرانی های بی فایده در مورد موضوعات بی اهمیت، کوچک است. خواب است که شما نخ سوزن، نشان دهنده مسائل ناتمام شما نیاز به تمایل و شاید حتی متوجه نیست. متناوبا, آن را ممکن است دارای تصورات جنسی.