لامپ

رویاپردازی و دیدن ماسک لامپ در روند رویاپردازی برای شما عمان بزرگ است. این رویا نشان می دهد نیاز به حفاظت فرم انرژی شدید و یا قدرت. شما ممکن است در تلاش برای پنهان کردن و یا کمتر قابل توجه باشد.