کرفس

رویای در مورد کرفس نماد نگرش باز فکر است. به ایده های جدید باز باشید یا چیزهای جدید را امتحان کنید. مثال: یک مرد جوان رویای کرفس در شمارنده. در زندگی واقعی او به آرامی در تلاش برای متقاعد کردن پدر و مادر بسیار مذهبی خود را در مورد مذهب خود را از تبدیل به یهودیت. کرفس منعکس کننده ذهن باز او مایل به فروش پدر و مادر خود را در تغییر ادیان است.