کرفس

اگر کرفس را در یک رویا می بینید، به عنوان رویا نشان می دهد که نیاز به روشن تر با بدن شما و شما افکار. اطمینان حاصل کنید که شما حذف تمام منفی در صورت لزوم.