گروه کر

رویای یک گروه کر که نماد تعادل و هماهنگی اجتماعی است. توافق بین مردم. توانایی شما برای کار و همکاری با دیگران. رویای در مورد آواز خواندن untuned در گروه کر ممکن است احساسات از اتصالات به یک وضعیت گروهی منعکس کننده.