زانو زدن

خواب است که شما زانو زدن نماد تسلیم، دادن قدرت و یا کنترل. شما ممکن است از نظر ذهنی یا عاطفی تسلیم برخی از جنبه های شخصیت خود را, و یا به یک وضعیت در زندگی خود را. مثال: یک مرد جوان رویای دیدن کسی را داشت که روی زمین زانو زده بود. در زندگی واقعی، آنها تصمیم گرفتند که از مبارزه خود علیه همجنس گرایان دست بر دارند. آنها را انتخاب کنید به تسلیم و خود را به کسانی که بودند.