آجوله سه

هنگامی که شما در یک رویا زانو, سپس آن را نشان دهنده تحقیر. رویای در مورد سقوط نیز نشان می دهد تاثیر زیادی است که مردم دیگر بر شما. متناوبا, رویا می تواند نشان دهد که چگونه دوستانه با کسانی که در اطراف شما. سقوط نیز یک بخش از قرارداد است، زمانی که کسی برای دیگری پیشنهاد می کند.