کمربند

رویا با کمربند است که نماد پشتیبانی و یا کمک. به عنوان یک فرد یا وضعیت این است که امن, بیمه و یا حفظ. این ممکن است منعکس کننده چگونه شما یا کسی کمک می کند و یا ~حمل~ شخص دیگری. رنگ کمربند ممکن است نیت را نشان می دهد. مثال: مردی رویای دیدن زنی را داشت که دوست داشت کمربند صورتی بپوشد. در زندگی واقعی او فقط به این زن کمک می کرد زیرا او را از نظر جنسی طمع. کمربند صورتی منعکس کننده نیت شهوت خود را که او را به کمک و یا حمایت از زن.