راهنما

رویا، که در آن شما به کسی کمک می کنید، مهربانی و صداقت شخصیت خود را نشان می دهد. رویا همچنین نشان می دهد انرژی شما را به منظور رسیدن به موفقیت قرار داده, نه تنها برای خوبی خود را, بلکه دیگران نیز. اگر شما برای کسی که شما در زندگی بیداری خود را دوست ندارم کمک کرد، پس چنین رویایی نشان می دهد که شما کمتر به کسانی که می خواهند به شما آسیب برساند تحصیل کرده است. اگر شما یکی به دنبال کمک در رویای خود را, سپس به این معنی است که شما احساس رها, شوکه و ناکافی.