همبسته ها

اگر شما خودتان را در حال زنجیر شدن می بینید، چنین رویایی نشان دهنده عدم آزادی شما رنج می برند. شاید عواقب آن اجازه ندهید که شما کسی باشید که می خواهید باشید، بنابراین شما احساس می کنید به دام افتاده است. متناوبا, زنجیره ای می تواند توانایی خود را برای نگه داشتن همه چیز نزدیک نشان می دهد, به خصوص اگر شما زنجیره ای بر روی کسی قرار داده.